In View

The home of community news

Nia

Blog Digidol – Amser i ailddyfeisio

Mae Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Newydd yn esbonio pam mae cymdeithasau tai bellach yn ailddyfeisio eu hunain yn ddigidol.

Tan yn ddiweddar, mae cymdeithasau tai wedi cael y moethusrwydd o amser pan mae’n dod i gynhwysiant digidol, heb gael eu gorfodi i addasu na meddwl yn wahanol am y ffordd y maent yn ymgysylltu â thenantiaid. Bu dull traddodiadol o gyfathrebu ar gael erioed wrth ddarparu gwasanaethau, hyfforddiant a chefnogaeth. Gyda lledaeniad COVID-19, mae wedi golygu bod sefydliadau wedi cael eu gorfodi i addasu ac ailddyfeisio eu hunain yn gyflym iawn er mwyn parhau i gynnig gwasanaethau yn yr hyn sydd bellach yn Fyd gwahanol.

Fel Swyddog Adfywio Cymunedol Newydd, sy’n arwain ar Gynhwysiant Digidol, rwyf wedi cael y pleser o groesawu llawer o denantiaid a’r gymuned ehangach i’m sesiynau cymorth digidol, sesiynau galw heibio digidol a chyrsiau hyfforddi i gael mynediad at offer digidol, dysgu newydd neu ddatblygu hen sgiliau digidol.

Er fy mod yn siŵr y bydd fy sesiynau cymorth digidol, sesiynau galw heibio digidol a chyrsiau yn parhau i redeg ar ryw ffurf ar ôl i’r pandemig ddod i ben, bu’n rhaid i mi addasu fy nghynnig digidol i helpu’r rhai sy’n cael trafferth i ddod i’r afael a’r Byd digidol.

Roeddwn i’n arfer darparu sesiynau un i un yng nghartref y tenantiaid, nawr rwy’n cefnogi tenantiaid dros y ffôn, trwy neges destun neu drwy gymwysiadau galw fideo fel WhatsApp, Facebook Messenger a Facetime. Rwyf wedi darganfod bod defnyddio platfformau, y mae’r tenant eisoes yn hyderus yn eu defnyddio, yn creu amgylchedd dysgu gwell ac felly’n wers fwy llwyddiannus.

Yn fwyaf diweddar rydym wedi ehangu ein prosiect ‘Loan IT’ yn gyflym i gynnig hyd yn oed mwy o dabledi, gliniaduron a data rhyngrwyd i denantiaid a nodwyd gan ein Swyddogion Tai a Chynhwysiant Ariannol. Mae’r dyfeisiau hyn wedi’u llwytho o flaen llaw gyda gwefannau defnyddiol wedi’u cadw ar y sgrin gartref, ac yn dibynnu ar anghenion y tenantiaid, mae ffolder o adnoddau printiedig hefyd wedi’u cynnwys i ganiatáu i’r tenant ddysgu sgiliau hanfodol i’w hunain.

Yn yr un modd, rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) sydd wedi bod ar gael i ddarparu digonedd o gyfrifiaduron a roddwyd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd i’w rhoi i’n tenantiaid. Mae adborth gan denantiaid sydd wedi cyrchu ein prosiect ‘Loan IT’ ac wedi derbyn offer trwy ein prosiect ‘Donate IT’ wedi bod yn anhygoel o gadarnhaol. Os ydych chi’n sefydliad sydd am sefydlu rhywbeth tebyg, rwy’n fwy na pharod i rannu’r gwaith papur rydw i wedi’i greu i’ch cefnogi chi a’ch sefydliad.

Wrth symud ymlaen, rwy’n gobeithio mai dim ond crafu ar wyneb yr hyn y gallwn ei gynnig a chyflawni yw’r hyn mae Newydd yn ei wneud i gefnogi ein tenantiaid orau trwy gydol yr amser anodd hwn. Rwyf eisiau cydweithio â sefydliadau eraill i ddarparu gwasanaeth cymorth digidol newydd, gwell, beth bynnag y bo hynny.

Get the latest updates from Newydd