In View

The home of community news

Nia

Blog Rachel: Sut mae ein tîm Cynhwysiant Ariannol yn cefnogi tenantiaid yn ystod y cyfnod anodd hyn.

 

Mae Rachel Rowberry, Swyddog Cynhwysiant Ariannol yng Nghymdeithas Tai Newydd, yn rhannu’r heriau y mae ei thîm yn eu gwynebu wrth gefnogi tenantiaid ar hyn o bryd:

Mae coronafirws yn effeithio ar lawer o’n tenantiaid yn ariannol trwy golli eu swydd, cael eu rhoi ar llai o dâl, gostyngiad yn eu horiau, neu trwy fod yn hunangyflogedig ac yn methu â gweithio yn ogystal â’r rheini sy’n sâl neu’n hunan ynysu.

Rydym wedi gweld mewnlifiad mewn atgyfeiriadau at y Tîm Cynhwysiant Ariannol oherwydd bod tenantiaid yn poeni na fyddant yn gallu talu eu rhent a bwydo eu hunain a’u teuluoedd. Mae’r ansicrwydd i’r rhai yr effeithir arnynt, nid yn unig yn achosi straen ar eu cyllid ond yn arwain at straen a phryder personol. Rydyn ni nawr yn cefnogi llawer o denantiaid trwy ystod o amgylchiadau, gyda llawer ohonyn nhw erioed wedi defnyddio’r system fudd-daliadau o’r blaen ac nid oes ganddyn nhw syniad ble i ddechrau, beth sydd angen iddyn nhw wneud cais amdano a phwy all eu helpu.

Fel tîm rydym yn gwirio’r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a chyhoeddiadau budd-daliadau gan y Llywodraeth yn gyson, i gynghori ein tenantiaid y gorau y gallwn. Rydym wedi ychwanegu tudalen ar ein gwefan i roi gwybodaeth a chysylltiadau defnyddiol i denantiaid ar ba gymorth ariannol sydd ar gael iddynt ac wedi rhannu’r rhain ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth i aros gartref i atal y feirws rhag lledaenu, bu’n rhaid i ni addasu ein dull arferol o ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi. Rydym wedi bod yn cysylltu â thenantiaid ac yn cwblhau asesiadau dros y ffôn yn lle. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus ac mae mwyafrif y tenantiaid yn ymddangos yn hynod o hapus gyda’r arweiniad, ond mae rhai tenantiaid yn ei gweld hi’n anodd mynd ar-lein i wneud cais am y buddion angenrheidiol sy’n ychwanegu at yr her. Oherwydd GDPR mae cyfyngiadau i’r hyn y gallwn ei wneud heb gydsyniad ysgrifenedig y tenant, sy’n hynod rwystredig i’r ddau barti.

Ein nod yw cefnogi a helpu tenantiaid y gorau y gallwn trwy’r amser anodd a heriol hwn. Rydym wedi gweld cynnydd yn y bobl sydd angen talebau banc bwyd, cynnydd mewn ymgeiswyr am daliadau brys o’r Gronfa Cymorth Dewisol ac mae mwy o bobl yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn gwneud cais am Leihad Treth Gyngor. Rhaid i’r cymwysiadau hyn gael eu gwneud ar-lein, gyda rhai heb fynediad i’r rhyngrwyd neu ddyfais ddigidol, mae hyn yn gwneud y broses yn heriol.

Un o’r pryderon i lawer o denantiaid ar ôl iddynt hawlio Credyd Cynhwysol yw’r oedi o 5 wythnos am daliadau. I lawer o denantiaid mae wedi bod sawl wythnos ers iddynt dderbyn cyflog neu incwm. Gall tenantiaid wneud cais am y taliadau cynt o Gredyd Cynhwysol ond bydd yn rhaid talu’r taliadau hyn yn ol yn y dyfodol. Rydym yn cefnogi tenantiaid i sicrhau eu bod yn derbyn y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt ac yn trafod gwariant i gefnogi tenantiaid i dalu eu biliau â blaenoriaethu. Mae’r cwmnïau cyfleustodau hefyd yn cynnig cefnogaeth yn ystod yr amser hwn a dylai tenantiaid gysylltu â’u cyflenwr os ydyn nhw’n cael anawsterau.

Mae llawer o sefydliadau yn addasu’r ffordd y maent yn gweithio gan gynnwys y Banciau Bwyd lleol sy’n gweithio’n hynod o galed i gefnogi cymaint o bobl â phosib fel Banciau Bwyd Bro Morgannwg sydd bellach yn cynnig danfon bwyd i gartref pobl.

Ar adegau o ansicrwydd rydym hefyd yn cael straeon cadarnhaol lle mae cymunedau’n tynnu at ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Dywedodd un tenant wrthyf ei fod yn hunangyflogedig ac wedi colli ei swydd. Gofynnais iddo a oedd ganddo fwyd a dywedodd fod ei gymdogion oedrannus wedi gadael parsel bwyd iddo ar stepen ei ddrws, gan ddangos bod gwir ysbryd cymunedol yn drech yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

 

Gallwch ddarllen am y gefnogaeth sydd ar gael ichi ar wefan Newydd yma https://www.newydd.co.uk/cy/cyngor-am-arian/coronavirus-financial-guidance

I siarad â rhywun o’n Tîm Cynhwysiant Ariannol ffoniwch Newydd ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk

Get the latest updates from Newydd